kuuuuukuuuuuuuuuuu dddddddddddddd ffffffffff
To jest is an example of a HTML caption with a link.
Aktualności
<< poprzedni  następny >>

"Sprzątanie Świata 2013"

Opublikowano 25-09-2013::Admin

W dniu 24 września 2013 r. jak co roku odbyło się "Sprzątanie Świata". Klasy 1 - 3 sprzątały teren szkoły natomiast uczniowie z klas 4 - 6 ulice osiedla Lasów Parczewskich.

Komentarze 0

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Opublikowano 02-09-2013::Admin

2 września 2013 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2013/2014. Po uroczystej Mszy Św. w Bazylice Mniejszej rodzice, nauczyciele i dzieci zebrali się w sali gimnastycznej naszej szkoły. Po oficjalnym rozpoczęciu, podczas którego głos zabrał Pan Dyrektor Jarosław Pastor, uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.
Skończyły się wakacje. Przed nami 10 miesięcy wytężonej pracy, a także spotkań towarzyskich i zabawy. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy, aby ten rok szkolny był pełen sukcesów edukacyjnych.

Komentarze 0

Wyprawka szkolna 2013 - Dokumenty

Opublikowano 19-08-2013::Admin

WYPRAWKA SZKOLNA 2013

Programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu 2013 r. edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej. Oznacza, to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych - I-III szkół podstawowych.

Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

 • - kl. I - III - do kwoty 225 zł
 • - kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
 • - kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł
 • - kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł.
 • - w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.

Do wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników należy dołączyć fakturę VAT o zakupie podręczników wystawioną imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) oraz zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku:

 • - zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej (wynagrodzenie netto),

 • - zaświadczenie lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym, np.: zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe itp.,

 • - przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość emerytury/renty,

 • - świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,

 • - zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach dla bezrobotnych,

 • -  zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących  pracy,

 • - zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,

 • - przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,

 • - oświadczenia o innych źródłach dochodu (np. praca zarobkowa za granicą),

 • - stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie,

 • - z innych źródeł (np.: działalność gospodarcza).

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej lub klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w terminie do 6 września 2013 r. w sekretariacie szkoły.

 

Termin składania dokumentów jest nieprzekraczalny.

Komentarze 0

Wyprawka szkolna 2013

Opublikowano 15-08-2013::Admin

Drodzy Rodzice

"Przypominamy o możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów w ramach kolejnej edycji rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Program skierowany jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/ 14 będą uczęszczać do ..."

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod poniższymi odnośnikami:

Kuratorium Oświaty w Lublinie - Wyprawka szkolna

 

180 mln zł na program "Wyprawka szkolna" w 2013 r.

 

Komentarze 0

!!!! OGŁOSZENIE !!!

Opublikowano 28-06-2013::Admin

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie prosi Rodziców uczniów, dla których Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracował Kartę Indywidualnych Potrzeb, do odbioru tego dokumentu w sekretariacie szkoły.

Komentarze 0

<< poprzedni  następny >>