• DSC00556.JPG
  • DSC00573.JPG
  • DSC05539.JPG
  • DSC07435.JPG
  • DSC07446.JPG

REGULAMIN

Konkurs organizowany jest w ramach Europejskiego Dnia Logopedy oraz Dnia Wiosny

1. Temat konkursu: „Wiosna tuż, tuż”

2. Czas trwania konkursu: od 10 lutego 2022r. do 10 marca 2022r.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0–III Szkół Podstawowych z terenu miasta Parczewa.

4. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy logopedycznej, troska o poprawność językową, kształcenie kreatywności u dzieci, zaprezentowanie umiejętności i zdolności plastycznych.

5. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej o tematyce wiosennej. Praca powinna składać się z jak największej liczby różnorodnych elementów, których nazwy zawierają głoski szeregu syczącego [s], [z], [c], [dz], szumiącego [sz], [ż], [cz], [dż] oraz głoskę [r].

6. Format pracy: A4 lub A3, technika: kolaż (Kolaż - technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw: gazet, tkanin, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku. Są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi.)

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie kwestionariusza zgłoszeniowego zawierającego zgodę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych - wyłącznie na potrzeby konkursu.

8. Każda praca musi być zaopatrzona z tyłu metryczką, która powinna zawierać temat konkursowy, imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkoły I klasę.

9. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatorów pod względem zgodności merytorycznej, staranności wykonania, samodzielności, pomysłowości i wrażeń artystycznych.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia wystawy prac konkursowych.

11. Dla autorów zwycięskich prac zostały przewidziane nagrody rzeczowe.

12. Prace należy składać w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie do 10 marca 2022r.

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 marca 2020r.

Organizatorzy konkursu:

Monika Chomicz tel. 692 574 332

Joanna Haczuk tel. 509 077 941

Anna Markowska tel. 515 993 510